aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

1 - Opis egzaminu gimnazjalnego

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określo­nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmio­tów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pi­semną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

Części egzaminu

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrod­niczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu histo­rii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakre­su przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, któ­rego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

Przebieg egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września ro­ku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepeł­noletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Czę­ści humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z ję­zyka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzo­nym.

Wyniki egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryte­riów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakre­sach:

  • język polski

  • historia i wiedza o społeczeństwie

  • matematyka

  • przedmioty przyrodnicze

  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

  • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

  • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdają­cy zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przy­kład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

  • Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.


źródło: CKE, informator o egzaminie gimnazjalnym


ostatnia zmiana: 2012-08-23
Polityka Prywatności