aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

2a - część humanistyczna - język polski

Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mogą odnosić się do tek­stów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku au­torów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia.

W gimnazjum sprawdza się, w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie progra­mowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też - w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie - odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I i II).

Podstawa programowa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne. Wymagania szczegółowe nie są, jak to bywało w przeszłości, hasłami odnoszącymi się do całościowych obszarów wie­dzy, lecz odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności. Wyma­gania ogólne, jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia, informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe. Sposób spełniania wymagań szczegółowych jest wartościowy tylko wtedy, gdy przybliża osiągnięcie celów zawartych w wymaganiach ogólnych.

Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, list mo­tywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.

W informatorze dla każdego zadania podano najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, do których zadanie się odnosi, oraz zamieszczono rozwiązanie (dla zadań zamkniętych) lub przykładowe prace uczniów (dla zadania dłuższej wypowiedzi).

Sposób oceniania dłużej wypowiedzi pisemnej zostanie przedstawiony na przykładzie roz­prawki. Przy ocenie uwzględnia się sześć aspektów: treść, segmentację tekstu, styl, język, or­tografię i interpunkcję. W każdym z tych aspektów poziom wykonania określa się niezależnie od tematu rozprawki w następujący sposób:

Treść
Poziom 4: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek), argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, wszystkie argumenty trafne

Poziom 3: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek), ale argumentacja nie wy­czerpuje wymagań tematu, lub argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, ale niektóre argumenty są nietrafne

Poziom 2: rozumowanie niepełne (nie jest jasne, za czym lub przeciw czemu zdający ar­gumentuje), większość argumentów trafnych

Poziom 1: próba rozumowania (nie da się stwierdzić, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje)

Poziom 0: brak argumentacji lub praca nie na temat

Segmentacja tekstu
Poziom 1: segmentacja konsekwentna
Poziom 0: segmentacja przypadkowa, brak segmentacji

Styl

Poziom 1: styl konsekwentny i dostosowany do przyjętej formy wypowiedzi Poziom 0: styl niekonsekwentny lub niedostosowany do przyjętej formy wypowiedzi

Język

Poziom 2: najwyżej 3 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Poziom 1: 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Poziom 0: ponad 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne

Ortografia

Poziom 1: najwyżej 2 błędy Poziom 0: ponad 2 błędy

Interpunkcja

Poziom 1: najwyżej 3 błędy
Poziom 0: ponad 3 błędy


Zadania w informatorze nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w ze­stawie egzaminacyjnym. Nie ilustrują również wszystkich wymagań z zakresu języka pol­skiego w podstawie programowej. Dlatego informator nie może być jedyną ani nawet główną wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole. Tylko realizacja wszystkich wyma­gań z podstawy programowej może zapewnić wszechstronne wykształcenie polonistyczne gimnazjalistów.

źródło: CKE, informator o egzaminie gimnazjalnym

ostatnia zmiana: 2012-08-23
Polityka Prywatności