aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

2b - część humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnico­wane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycz­nych.

W skład części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z zakresu języka polskiego wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Jest to konsekwencja wzmocnienia roli tych przedmiotów w gimnazjum.

Egzamin gimnazjalny sprawdza, w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też - w myśl przyjętej w podstawie zasady kumulatywności - odnosić się do wymagań przypisa­nych do etapów wcześniejszych (I i II).

Podstawa programowa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne. Wymagania szczegółowe nie są, jak to bywało w przeszłości, hasłami odnoszącymi się do całościowych obszarów wie­dzy, lecz odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności. Wyma­gania ogólne, jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia, informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe. Sposób spełniania wymagań szczegółowych jest wartościowy tylko wtedy, gdy przybliża osiągnięcie celów zawartych w wymaganiach ogólnych.


źródło: CKE, informator o egzaminie gimnazjalnym


ostatnia zmiana: 2012-08-23
Polityka Prywatności