aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

3a - część matematyczno-przyrodnicza - matematyka

Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. W porównaniu z dotychcza­sowym egzaminem gimnazjalnym w nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast - zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypo­wych warunków.

W gimnazjum sprawdza się, w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu matematyki określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzamina­cyjnego mogą też - w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie - odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I i II).

Podstawa programowa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne. Wymagania szczegółowe nie są, jak to bywało w przeszłości, hasłami odnoszącymi się do całościowych obszarów wie­dzy, lecz odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności. Wyma­gania ogólne, jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia, stanowiące odpowiedź na pytanie, po co uczymy matematyki, informują, jak rozumieć podporządkowane im wyma­gania szczegółowe. Sposób spełniania wymagań szczegółowych jest wartościowy tylko wte­dy, gdy przybliża osiągnięcie celów zawartych w wymaganiach ogólnych.

Ocena rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak daleko dotarł rozwiązujący w drodze do całkowitego rozwiąza­nia.

Wyróżnia się siedem poziomów rozwiązania:

Poziom 6: pełne rozwiązanie

Poziom 5: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale dalsza część roz­wiązania zawiera usterki (błędy rachunkowe, niedokonanie wyboru właściwych rozwiązań itp)

Poziom 4: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne

Poziom 3: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane, ale w trakcie ich pokonywania popełniono błędy

Poziom 2: dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały poko­nane

Poziom 1: dokonano niewielkiego, ale koniecznego postępu na drodze do całkowitego rozwiązania

Poziom 0: rozwiązanie niestanowiące postępu

Przy ocenianiu rozwiązań niektórych zadań wykorzystuje się wszystkie poziomy, a przy oce­nianiu innych - tylko część z nich.


źródło: CKE, informator o egzaminie gimnazjalnym


ostatnia zmiana: 2012-08-23
Polityka Prywatności