aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

3b - część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze

W skład części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z za­kresu matematyki wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu przedmiotów przyrodni­czych: biologii, chemii, fizyki i geografii.

Egzamin sprawdza, w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu tych przedmiotów określone w podstawie programowej kształ­cenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też - w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie - odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I i II).

Podstawa programowa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne. Wymagania szczegółowe nie są, jak to bywało w przeszłości, hasłami odnoszącymi się do całościowych obszarów wie­dzy, lecz odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności. Wyma­gania ogólne, jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia, informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe. Sposób spełniania wymagań szczegółowych jest wartościowy tylko wtedy, gdy przybliża osiągnięcie celów zawartych w wymaganiach ogólnych.

Zadania mogą sprawdzać wiadomości, np. znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, oraz opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów. Więcej niż dotychczas będzie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności zło­żonych, często ponadprzedmiotowych, takich jak rozumowanie wymagające krytycznego my­ślenia (m.in. na podstawie znajomości metodyki badań przyrodniczych), wykrywanie współ­zależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonal­nych, stosowanie zintegrowanej wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów.

Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Dla każdego zadania podano najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, do których to za­danie się odnosi, oraz rozwiązanie. Pewne umiejętności złożone, np. dotyczące metodyki ba­dań przyrodniczych, zapisane są tylko w wymaganiach ogólnych. Zadania, które sprawdzają te umiejętności, mogą też odwoływać się do kilku wymagań szczegółowych.


źródło: CKE, informator o egzaminie gimnazjalnym


ostatnia zmiana: 2012-08-23
Polityka Prywatności