aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

4 - języki obce nowożytne

Gimnazjalista przystępuje do trzeciej części egzaminu z jednego z sześciu języków: angiel­skiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Od roku szkol­nego 2013/2014 można także język ukraiński. Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

Trzecia część egzaminu gimnazjalnego sprawdza, w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wy­magania z zakresu języka obcego nowożytnego określone w podstawie programowej kształ­cenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też - w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie - odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I i II).

Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne na­wiązują do działań językowych składających się na kompetencję komunikacyjną opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego i określają nadrzędne cele kształcenia językowego. Wymagania szczegółowe rozwijają i doprecyzowują cele ogólne, m.in. wyzna­czają zakres kształconych umiejętności, tematykę zadań oraz możliwe rodzaje tekstów wyko­rzystywanych w procesie kształcenia językowego.

Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Zestaw zadań na poziomie podstawowym sprawdza spełnienie wymagań okre­ślonych w podstawie programowej dla poziomu III.0, obowiązującego osoby, które rozpoczę­ły naukę języka obcego w I klasie gimnazjum. Zestaw zadań na poziomie rozszerzonym sprawdza spełnienie wymagań dla poziomu III.1, obowiązującego osoby, które kontynuowały w gimnazjum naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Trzecia część egzaminu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowa tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole pod­stawowej. Mogą do niej przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić po­ziom swoich umiejętności językowych. Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części egza­minu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka.


Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym

Podstawowe różnice pomiędzy poziomem wiedzy i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym wynikają zarówno z podstawy programowej jak i z typów zadań występujących na egzaminie. Różnice te dotyczą przede wszystkim (w przypadku poziomu rozszerzonego):

zakresu umiejętności językowych:

  • sprawdzana jest umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej

  • sprawdzany jest szerszy zakres umiejętności w pozostałych zadaniach

zakresu znajomości środków językowych:
  • zakres tematyczny tekstów w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tek­stów pisanych jest szerszy

  • znajomość środków językowych sprawdzana jest produktywnie, nie tylko receptywnie; zdający musi zastosować odpowiednie środki leksykalno-gramatyczne, nie tylko wska­zać właściwą formę spośród kilku podanych

  • teksty stanowiące podstawę zadań w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych charakteryzują się większą różnorodnością środków języ­kowych

zakresu tekstów stosowanych w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tek­stów pisanych:
  • typy tekstów są bardziej urozmaicone

  • teksty są nieznacznie dłuższe i o nieznacznie większym stopniu złożoności

  • teksty sprawdzające rozumienie ze słuchu są czytane nieznacznie szybciej.
źródło: CKE, informator o egzaminie gimnazjalnym

ostatnia zmiana: 2012-08-23
Polityka Prywatności