Część z języka obcego nowożytnego p. rozszerzony. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.

uczennica z książką
informacje: dla gimnazjalisty

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym gimnazjaliści uzyskali średnio:

  • z języka angielskiego - 45% punktów

  • z języka niemieckiego - 40% punktów

  • z języka rosyjskiego - 43% punktów

  • z języka francuskiego - 59% punktów

  • z języka hiszpańskiego - 65% punktów

  • z języka włoskiego - 84% punktów (do egzaminu przystąpiło 9 osób, w związku z czym nie jest on brany pod uwagę w poniższej analizie).

We wszystkich językach wyraźnie lepiej uczniowie opanowali umiejętności związane z rozumieniem wypowiedzi (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych) niż z tworzeniem wypowiedzi i stosowaniem środków językowych.

W zakresie rozumienia ze słuchu - w porównaniu z poziomem podstawowym - podstawa programowa nie określa na poziomie rozszerzonym żadnych dodatkowych umiejętności. Zadania różnią się od tych na poziomie podstawowym długością tekstów, tempem odtwarzanych nagrań oraz wymaganym do ich rozwiązania zakresem środków językowych. Największe problemy sprawiło zdającym zadanie na dobieranie (zadanie 2.), w którym do każdej wypowiedzi należało dobrać odpowiednie zdanie. Zadanie to sprawdzało umiejętność wyszukania w tekście określonych informacji i bardzo często udzielenie poprawnej odpowiedzi zależało od szczegółowego zrozumienia krótkiego fragmentu tekstu.

W obszarze rozumienia tekstów pisanych, oprócz zakładanej lepszej znajomości środków językowych, podstawa programowa wymienia dwa wymagania dodatkowe, które powinni opanować uczniowie na poziomie rozszerzonym, tj. określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu (umiejętność sprawdzana w zadaniu 3.) oraz rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu (umiejętność sprawdzana w zadaniu 4.).

Zadanie 3. dla większości gimnazjalistów okazało się najłatwiejszym zadaniem w tej części arkusza egzaminacyjnego. Tylko w przypadku języka rosyjskiego uczniowie uzyskali najniższe wyniki za to zadanie.


Zadanie 3. (0-3)

Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A-E). Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.

Uwaga! Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.

treść pytania i odpowiedz

Zadanie było oparte na tekście dotyczącym nauki i techniki - opisywało ciekawe techniczne rozwiązania zastosowane w nowoczesnych budzikach. Temat wykorzystany w zadaniu jest jednym z powodów, dla których dobranie nagłówków mogło okazać się trudniejsze w przypadku języka rosyjskiego. Mimo to, większość zdających dość dobrze poradziła sobie z zadaniami 3.1. i 3.3. Trudniejsze okazało się zadanie 3.2., w którym do opisu budzika, który rano stawia nas na nogi intensywnym zapachem kawy, należało dobrać tytuł B. Ароматный подъём (Aromatyczna pobudka). Ze względu na początkowy fragment tego akapitu dla znacznej grupy zdających atrakcyjny mógł być nagłówek C. Приятная мелодия (Przyjemna melodia).

Zadanie 4., podobnie jak w roku ubiegłym, okazało się większym wyzwaniem dla gimnazjalistów. Dla uczniów przystępujących do egzaminu z języka francuskiego i hiszpańskiego było to najtrudniejsze zadanie w części sprawdzającej umiejętność rozumienia tekstów pisanych.

treść pytania i odpowiedz


Analiza zadania z języka francuskiego pokazuje, że uczniowie poprawnie wstawili te zdania, w których mieli bardzo wyraźne, proste połączenia leksykalno-gramatyczne (4.1., 4.3.). Trudność sprawiały uczniom natomiast zadania, których rozwiązanie wymagało przetworzenia dłuższego fragmentu tekstu lub zidentyfikowania zdań powiązanych ze sobą logicznie (4.2., 4.4.).

W pozostałych językach (angielskim i niemieckim) najtrudniejsze było dla uczniów zadanie 5., sprawdzające umiejętność wyszukania w tekście określonych informacji.

Oprócz zadań zamkniętych, sprawdzających rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych, w zestawach egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym występują zadania otwarte, sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Dla dużej grupy uczniów zadania te okazały się bardzo trudne. Dotyczy to przede wszystkim uczniów przystępujących do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Stosowanie środków językowych to umiejętność zdecydowanie najsłabiej opanowana przez wszystkich gimnazjalistów. Większość uczniów nie potrafiła poprawnie uzupełnić tekstu w zadaniu 6. oraz zdań w zadaniu 7. Duże problemy sprawiało uczniom stosowanie właściwych form czasowników i rzeczowników oraz stopniowanie przymiotników (w języku niemieckim), stosowanie utartych związków wielowyrazowych, w których uczniowie często popełniali błędy wynikające ze stosowania kalki z języka polskiego (w języku rosyjskim), użycie strony biernej, konstrukcji there is/there are w czasie przeszłym oraz zastosowanie formy gerund (w języku angielskim).

Brak znajomości podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych wyraźnie wpływa również na jakość wypowiedzi pisemnych tworzonych przez gimnazjalistów. Zadaniem uczniów było napisanie tekstu o długości 50-100 słów na poniższy temat. W zadaniu sprawdzane było opanowanie przez uczniów kilku wymagań podstawy programowej w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnej (np. opisywanie ludzi/miejsc/czynności, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień).

Zadanie 8. (0-10)

Zapisałeś/zapisałaś się do szkoły tańca. W e-mailu do kolegi/koleżanki z Anglii/Rosji/Niemiec/ Francji/Hiszpanii/Włoch:

wyjaśnij, dlaczego wybrałeś/wybrałaś tę szkołę tańca

opisz wygląd osoby, z którą tańczysz

napisz, jaki problem pojawił się podczas pierwszych zajęć.

Podpisz się jako XYZ.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Uczniowie przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego poradzili sobie słabiej z wykonaniem tego zadania, niż gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka francuskiego i hiszpańskiego. Podstawowymi przyczynami niższych wyników były przede wszystkim brak precyzji i wąski zakres stosowanych środków językowych. Dość niski wynik uzyskany przez zdających w zakresie treści (49% z angielskiego, 31% z niemieckiego i 37% z rosyjskiego) wskazuje, że zdający mają problem z komunikatywnym przekazaniem odpowiedzi i ich rozwinięciem. Nieco lepsze wyniki uczniowie uzyskali za spójność i logikę tekstu, ale jakość języka jest tym elementem umiejętności pisania, który wymaga zdecydowanie większej uwagi w procesie kształcenia językowego.
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności