Część z języka obcego nowożytnego p. podstawowy. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.

dwie uczennice uczą się w bibliotece
informacje: dla gimnazjalisty

Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka ze szkoły podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym.

Do egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli również przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli naukę wybranego języka w gimnazjum.

Uczniowie mogli przystąpić do egzaminu z jednego z języków, których uczyli się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego. Wszystkie zestawy egzaminacyjne miały identyczną formę, składały się z tych samych części, tej samej liczby zadań tego samego typu, za które można było otrzymać tę samą liczbę punktów.

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym gimnazjaliści uzyskali średnio:

 • z języka angielskiego - 63% punktów

 • z języka niemieckiego - 58% punktów

 • z języka rosyjskiego - 64% punktów

 • z języka francuskiego - 68% punktów

 • z języka hiszpańskiego - 75% punktów

 • z języka włoskiego - 65% punktów.

Gimnazjaliści bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. W przypadku pięciu języków (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego) zdający uzyskali z zadań w tej części arkusza najwyższy wynik (od 60% z języka niemieckiego do 83% punktów z języka włoskiego). Jedynie dla gimnazjalistów przystępujących do egzaminu z języka francuskiego najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych. Dla znacznej części zdających najtrudniejsze były, podobnie jak w roku ubiegłym, zadania sprawdzające znajomość środków językowych.

W części sprawdzającej rozumienie ze słuchu łatwe dla zdających były przede wszystkim zadania sprawdzające umiejętność wyszukiwania w tekście określonych informacji. Trudniejsze okazały się zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu jako całości, np. określenie jego głównej myśli, określenie intencji nadawcy tekstu lub określenie kontekstu sytuacyjnego (np. stwierdzenie, do kogo tekst jest adresowany lub gdzie odbywa się rozmowa).

W arkuszach ze wszystkich języków obcych zadanie 1. składało się z pięciu jednostek sprawdzających różnorodne umiejętności z podstawy programowej. Najtrudniejsze we wszystkich językach (poza włoskim) okazało się zadanie 1.5. sprawdzające umiejętność określenia intencji nadawcy tekstu lub określenia głównej myśli tekstu (w zależności od języka). Przykładowe trzy zadania sprawdzające różne umiejętności z arkuszy z języka hiszpańskiego, niemieckiego i angielskiego są omówione poniżej.

Zadanie 1. (przykłady z różnych języków)

Usłyszysz dwukrotnie teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B albo C.

ilustracje i transkrypcja

(3.) The speaker is talking about

 1. a new attraction in the area.

 2. a place which her family likes.

 3. her last visit to the swimming pool.

Transkrypcja

If you like swimming and playing in the sun, come to our newly opened Fantastic Park. It's only twenty minutes from the city centre. We have something for everyone in your family. Younger children will enjoy splashing water in the small pool, older ones will love our giant wave pool. There's no restaurant in the park, but why not bring your own food and have a picnic on the grass? Our all-day family ticket will cost you only £13. We are open every day.

Dla większości uczniów przystępujących do egzaminu z języka hiszpańskiego dość łatwe okazało się zadanie, w którym mieli wybrać dyscyplinę sportu, którą chłopiec uprawia z ojcem(1.). Zadanie to sprawdzało umiejętność wyszukania określonej informacji. Większym wyzwaniem było zadanie z języka niemieckiego sprawdzające umiejętność określenia kontekstu sytuacyjnego(2.). Zdający na podstawie całego dialogu chłopca z kobietą musieli określić, gdzie odbywa się rozmowa oraz - pośrednio - kim są dla siebie rozmówcy. Cały dialog dotyczył choroby, więc wszystkie opcje odpowiedzi były prawdopodobne. Aby udzielić właściwej odpowiedzi zdający musiał zrozumieć, że rozmowa odbywa się w domu między mamą i synem. W przypadku zadania z języka angielskiego(3.) tekst wysłuchany przez zdających był reklamą nowego parku rozrywki. Wybór poprawnej odpowiedzi uwarunkowany był zrozumieniem, że jest to nowa atrakcja w okolicy, a osoba mówiąca opowiada o tej atrakcji, a nie relacjonuje swój pobyt w tym miejscu.

W przypadku czterech języków (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego) najłatwiejsze dla uczniów przystępujących do egzaminu było w tej części arkusza zadanie 2., sprawdzające umiejętność wyszukania określonych informacji w tekście. Uczniowie uzyskali wyższe wyniki za rozwiązanie zadań, w których informacja potrzebna do wykonania zadania była wyrażona w tekście oraz samym zadaniu tymi samymi słowami. Trudniejsze okazały się z kolei te zadania, w których użyte były wyrażenia synonimiczne lub udzielenie poprawnej odpowiedzi wymagało połączenia informacji z różnych części tekstu.

Zadanie 2. (0-4)

Usłyszysz dwukrotnie rozmowę taty z córką. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.-2.4.) miejsce, w którym ta osoba spędzi czas w sobotę (A-E). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.

Uwaga!Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.

pytanie 2 i odpowiedzi

transkrypcja

W powyższym zadaniu z języka rosyjskiego większość uczniów udzieliła poprawnej odpowiedzi w zadaniach 2.1., 2.2., 2.3. Pokazuje to, że uczniowie dobrze opanowali struktury leksykalne związane z takimi tematami, jak kino, zakupy i sport.

Trudniejsze dla uczniów okazało się zadanie 2.4. Wymagało ono połączenia informacji z różnych części tekstu. Na początku tata proponuje córce wyjazd na działkę całą rodziną

(Может, поедем
в субботу всей семьёй на дачу - отдохнём, позагораем, соберём яблоки.),

lecz każdy ma swoje plany, dlatego tata decyduje się na pozostanie w domu i przygotowanie wspólnego obiadu

(Знаю, как вас собрать всех вместе, раз на дачу не поедем. Вы занимайтесь в субботу своими делами, а я в это время дома приготовлю что-нибудь вкусное на воскресный обед.).

Uczniowie lepiej opanowali umiejętność rozumienia ogólnego sensu tekstu, np. określania jego głównej myśli, określania intencji autora lub kontekstu sytuacyjnego w tekstach pisanych niż w przypadku zadań na rozumienie ze słuchu. Zdający dość dobrze radzili sobie także z wyszukiwaniem szczegółów w tekstach pisanych.

Zadanie 7.

(przykłady z różnych języków A)

(przykłady z różnych języków B)

Uczniowie przystępujący do egzaminu z języka włoskiego nie mieli problemu ze wskazaniem, że tekst ogłoszenia (1.) można przeczytać w kinie (Questo annuncio si trova in un cinema). Wskazówkami były kluczowe słowa, np. commedia, giallo, 3D. Zadanie wykorzystane na egzaminie z języka francuskiego (2.) sprawiło zdającym więcej problemów. Wymagało ono określenia odbiorcy tekstu i tylko połowa zdających wybrała poprawną odpowiedź: To ogłoszenie jest skierowane do osób, które chcą pomóc innym. (Cette annonce peut intéresser les gens qui aiment aider les autres.). W ogłoszeniach z języka angielskiego (3.) i hiszpańskiego (4.) zadaniem zdających było wyszukanie szczegółowej informacji. Około 60% gimnazjalistów przystępujących do egzaminu z języka angielskiego wskazało, że ogłoszenie na basenie informuje czytelników, co powinni założyć (This text informs people about what they must put on.), podobny odsetek uczniów przystępujących do egzaminu z języka hiszpańskiego wskazał, że ogłoszenie dotyczy filmu i zawiera informację o godzinie jego rozpoczęcia (En este texto se informa de la hora del comienzo de una película.).

Sukces wykonania zadań sprawdzających rozumienie tekstów w dużym stopniu zależał od złożoności tekstu i znajomości środków językowych w nim wykorzystanych. Bardzo dobrze ilustruje to zadanie 9. z języka angielskiego, sprawdzające umiejętność wyszukania określonych informacji w tekście.

Zadanie 9. (0-4)

Przeczytaj opisy trzech festiwali muzycznych (A-C) oraz pytania ich dotyczące (9.1.-9.4.). Do każdego pytania dopasuj właściwy festiwal. Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga!Jeden festiwal pasuje do dwóch pytań.

SCOTTISH MUSIC FESTIVALS

 1. Every July, Happy Tunes Festival attracts the most talented jazz musicians from America. It's a great opportunity to listen to good jazz music and have a chat with foreign artists. You can also try canoeing or sailing in the beautiful scenery of the Scottish lakes. Traditionally, there is a fireworks display organised late in the evening.

 2. In the past, Sound Shock Festival was organised by a lake where people listened to music and enjoyed water sports. But since 2002 the festival has taken place in an old factory in Edinburgh where rock, jazz and rap music sound much better! Sound Shockis now an international festival with over seventy artists from abroad performing for Scottish fans.

 1. Music Waves Festival held in Glasgow promotes eco-friendly living and a unique type of music - Scottish folk. Visitors from abroad come to the festival not only to listen to songs performed by Scottish amateur bands and solo artists, but also to try some local food, like bread or cheese, made using one-hundred-year-old recipes.

Which festival is best for someone who

9.1.

would like to taste some traditional products?

C

9.2.

wants to listen to various kinds of music?

B

9.3.

likes listening to Scottish musicians?

C

9.4.

enjoys water sports?

A


Zadaniem gimnazjalistów było dopasowanie do zainteresowań kilku osób najbardziej odpowiedniego festiwalu muzycznego. 70% zdających poprawnie rozwiązało zadanie 9.3.
- dla osoby, która lubi słuchać szkockich muzyków wybrali odpowiedźC. Music Waves Festival. Natomiast zadanie 9.4. poprawnie rozwiązało tylko 36% zdających - wykonanie zadania (wskazanie odpowiedziA. Happy Tunes Festivalj wymagało zidentyfikowaniacanoeing orazsailing, które można uprawiać w okolicy, jako sportów wodnych. Duża część zdających dopasowała do osób zainteresowanych sportami wodnymi opcjęB. Sound Shock Festival, co wskazuje że nie zwrócili oni uwagi na użycie czasu przeszłego w odpowiednim fragmencie tekstu i nie zrozumieli informacji o przeniesieniu festiwalu do starej fabryki w Edynburgu, w której uprawianie sportów wodnych nie jest możliwe.

Oprócz rozumienia tekstów w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzana była także znajomość funkcji językowych oraz środków językowych. Uczniowie, którzy przystępowali do egzaminu z języka niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego, w zbliżonym stopniu opanowali umiejętności sprawdzane w obydwu tych częściach. W przypadku języka angielskiego i francuskiego zdający uzyskali wyższe wyniki w części sprawdzającej znajomość funkcji językowych, natomiast zadania w części sprawdzającej znajomość środków językowych okazały się dla nich znacznie trudniejsze.

Zadanie 5.

(przykłady z różnych języków)

W zakresie znajomości funkcji językowych uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami, w których mogli wykorzystać bardzo podstawowe zwroty typowe dla sytuacji życia codziennego lub sytuacji, które mają miejsce w klasie, np. pożegnanie w języku rosyjskim(1.) oraz prośba o powtórzenie w języku hiszpańskim(5.). Łatwiejsze były też zadania, w których poprawna odpowiedź była reakcją bardziej standardową, typową także w języku polskim, np. podziękowanie w sytuacji, kiedy jesteśmy czymś częstowani(3.). Jednak podobna funkcja językowa (podziękowanie za coś) okazała się bardzo trudna, kiedy trzeba było wybrać poprawną odpowiedź spośród kilku bardzo podobnych opcji(4.). Trudniejsze były też zadania, w których wymagana była znajomość reakcji w sytuacji mniej standardowej, np. prośba o pomoc w przesunięciu stołu(2.).

Dla większości uczniów przystępujących do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (z wyjątkiem uczniów, którzy zdawali język rosyjski) najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych.

źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności