aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. Zestawienie ogólnopolskie

dziewczyna z gimnazjum
informacje: dla gimnazjalisty

W 2013 roku egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej - odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki egzaminu pokazują, że duży odsetek gimnazjalistów opanował jedną z trudniejszych umiejętności ujętych w wymaganiach ogólnych zawartych w nowej podstawie programowej z matematyki, tj. umiejętność modelowania matematycznego.Uczniowie dobrze poradzili sobie również z większością zadań wymagających wyszukania informacji w tekście literackimlub popularnonaukowym i interpretowania danych przedstawionych na wykresie oraz rozwiązaniem zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów w języku obcym.

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. Na przykład w przypadku chemii była to umiejętność krytycznej analizy przebiegu doświadczenia, z fizyki zaś trudność sprawiło zadanie sprawdzające umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego. W przypadku języków obcych nowożytnych trudność sprawiło tworzenie wypowiedzi pisemnej. W zestawie zadań z języka polskiego trudne okazały się dla gimnazjalistów zadania o złożonej konstrukcji łączące w sobie zadanie typu prawda-fałsz i wyboru wielokrotnego. Aby je poprawnie rozwiązać należało najpierw skonfrontować prawdziwość wielu informacji zamieszczonych w tabeli z analizowanym tekstem, a następnie wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych.

Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnymi rocznikami gimnazjalistów. Służyć temu może analiza wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w każdej szkole.

Na kolejnych stronach przedstawiamy podstawowe dane statystyczne dotyczące egzaminu gimnazjalnego 2013 oraz przykładowe zadania z poszczególnych zakresów wraz z krótkim ich omówieniem. Zadania zostały wybrane tak, aby wskazać umiejętności, które gimnazjaliści opanowali dobrze lub bardzo dobrze, oraz takie, które opanowali słabiej.

Do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu br. przystąpiło ponad 388 tysięcy spośród 390 758 uczniów III klasy gimnazjum (99,3%). W TABELI 1. przedstawiono liczbę uczniów, którzy rozwiązywali zadania w wersji standardowej oraz w wersji dostosowanej (dla uczniów niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim).

Tabela1. Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu2013 r.

Część egzaminu i zakres / poziom

Zestaw zadań w wersji standardowej

Zestaw zadań w wersji dostosowanej

Razem

Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

379 680 uczniów

9 377 uczniów

389 057 uczniów

Część humanistyczna z zakresu języka polskiego

379 603 uczniów

8 971 uczniów

388 574 uczniów

Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

379 514 uczniów

9 088 uczniów

388 602 uczniów

Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki

379 567 uczniów

8 947 uczniów

388 514 uczniów

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

379 437 uczniów

8 948 uczniów

388 385 uczniów

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

320 480 uczniów

1 997 uczniów

322 477 uczniów


Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w czerwcu br. albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na warunkach określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Zadania we wszystkich zestawach sprawdzały, w jakim stopniu gimnazjaliści spełniają wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu dziewięciu przedmiotów egzaminacyjnych określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania w zestawach egzaminacyjnych mogły również - w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie - odnosić się do wymagań przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych (I i II). W TABELI 2. przedstawiono podstawowe informacje dotyczące formatu zestawów zadań z sześciu zakresów.

Tabela2. Format zestawów zadań egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.

Część egzaminu i zakres / poziom

Krótka charakterystyka zestawu zadań

Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania, które miały inną formę, np. typu prawda-fałsz oraz na dobieranie.

Część humanistyczna z zakresu języka polskiego

Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Wystąpiły również zadania, w których uczeń musiał ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń lub uzasadnić poprawność wybranej odpowiedzi. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów sformułowania zapytania dotyczącego problemu językowego skierowanego do językoznawcy oraz napisania charakterystyki wybranego bohatera literackiego.

Część matematyczno­-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie.

Część matematyczno­-przyrodnicza z zakresu matematyki

Zestaw standardowy zawierał 23 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego. W sześciu zadaniach, mających formę prawda- fałsz, uczniowie musieli ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania.

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Zestaw standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych.

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

Zestaw standardowy zawierał 20 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w pięć wiązek. Zadania zamknięte sprawdzały rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów czytanych. Zestaw zawierał również 10 zadań otwartych z luką, sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych, oraz jedno zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musiał stworzyć krótki e-mail.


Rozkłady wyników uczniów i parametry statystyczne rozkładu wyników są dostępne tutaj.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w zależności od lokalizacji szkoły są dostępne tutaj.

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zostanie podany wynik procentowy oraz wynik centylowy dla każdego z zakresów egzaminu gimnazjalnego, do których uczeń przystąpił.

  • Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego zakresu.

  • Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z matematyki uzyskał 72% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 83% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 17% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

W TABELI 3. przedstawiono skalę staninową średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.

Tabela 3. Skala staninowa średnich wyników szkół (w%) z egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.

Uwaga! Pominięto placówki liczące mniej niż 5 uczniów.
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności