aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

informacje: dla gimnazjalisty

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestawy zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2014 roku przystąpiło prawie 372 tysiące spośród 379 861 uczniów III klasy gimnazjum (98%).
Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w czerwcu  albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Wyniki egzaminu pokazują, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami wymagającymi wyszukania informacji w różnych tekstach kultury występujących w arkuszu z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Z matematyki wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku, a z przedmiotów przyrodniczych – umiejętnością interpretowania danych przedstawionych na wykresie. Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu; w przypadku języka rosyjskiego, francuskiego i włoskiego uzyskali najwyższe wyniki z części arkusza sprawdzającej znajomość funkcji językowych. Na poziomie rozszerzonym większość uczniów dobrze poradziła sobie z wyszukiwaniem szczegółowych informacji w tekstach pisanych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. Trudność sprawiły uczniom zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej i teorii literatury oraz zadania dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego, a z chemii – wnioskowania o wyniku reakcji na podstawie zamieszczonych informacji. We wszystkich językach obcych nowożytnych największą trudność sprawiło zdającym poprawne stosowanie środków językowych, a w przypadku języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego – także tworzenie wypowiedzi pisemnej.


CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie wymagał od zdających wykazania się umiejętnościami: analizy i interpretacji historycznej, wyszukiwania oraz porównywania informacji pozyskanych z różnych źródeł – tekstów, map, tablic genealogicznych oraz ilustracji. Za rozwiązanie zadań gimnazjaliści uzyskali średnio 59% punktów.


CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO

Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego gimnazjaliści uzyskali średnio 68% punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Bez problemu wyszukiwali w tekście publicystycznym lub literackim informacje podane wprost lub pośrednio. Jeśli jednak odpowiedź wymagała dokładniejszej analizy tekstu i samodzielnego sformułowania odpowiedzi zawierającej krytyczną ocenę faktów, zadanie okazywało się zdecydowanie trudniejsze.


CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów przyrodniczych obejmował zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii, sprawdzające między innymi umiejętność wnioskowania, posługiwania się metodą naukową oraz opisem doświadczenia. Za rozwiązanie zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych uczniowie uzyskali średnio 52% punktów.


CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Z ZAKRESU MATEMATYKI

Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki gimnazjaliści uzyskali średnio 47% punktów możliwych do zdobycia.


CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka ze szkoły podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli również przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli naukę wybranego języka w gimnazjum.

Uczniowie mogli przystąpić do egzaminu z jednego z języków, których uczyli się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego. Wszystkie zestawy egzaminacyjne miały identyczną formę, składały się z tych samych części, tej samej liczby zadań tego samego typu, za które można było otrzymać taką samą liczbę punktów.


CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym gimnazjaliści uzyskali średnio:
 •  z języka angielskiego – 67% punktów
 •  z języka niemieckiego – 54% punktów
 •  z języka rosyjskiego – 61% punktów
 •  z języka francuskiego – 70% punktów
 •  z języka hiszpańskiego – 66% punktów
 •  z języka włoskiego – 57% punktów.
W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności zdających w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. Analiza wyników pokazuje, że gimnazjaliści przystępujący w tym roku do egzaminu z języka angielskiego w porównywalnym stopniu opanowali umiejętności we wszystkich czterech obszarach, w przypadku pozostałych pięciu języków obserwujemy większe zróżnicowanie wyników uzyskanych w poszczególnych częściach testu.

Gimnazjaliści dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. Najwyższy wynik (75% punktów) uzyskali w tej części arkusza zdający, którzy przystąpili do egzaminu z języka hiszpańskiego. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu okazały się też najłatwiejsze dla uczniów przystępujących do egzaminu z języka niemieckiego i angielskiego. W przypadku pozostałych trzech języków (rosyjskiego, francuskiego i włoskiego) gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych (najwyższy wynik – 74% punktów – uzyskali uczniowie przystępujący do egzaminu z języka francuskiego). Największym wyzwaniem dla znacznej części zdających były, podobnie jak w latach ubiegłych, zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Dotyczy to języka niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. W przypadku pozostałych języków wynik osiągnięty w tej części jest porównywalny z wynikami z pozostałych części arkusza egzaminacyjnego.

W arkuszach ze wszystkich języków obcych zadanie 1. składało się z pięciu jednostek sprawdzających różnorodne umiejętności z podstawy programowej w zakresie rozumienia ze słuchu. Dość łatwa była dla uczniów większość zadań sprawdzających umiejętność wyszukiwania w tekście określonych informacji. Trudniejsze okazały się zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu jako całości, np. określenie jego głównej myśli, określenie intencji nadawcy tekstu lub określenie kontekstu sytuacyjnego.


CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym gimnazjaliści uzyskali średnio:
 • z języka angielskiego – 46% punktów
 • z języka niemieckiego – 39% punktów
 • z języka rosyjskiego – 41% punktów
 • z języka francuskiego – 66% punktów
 • z języka hiszpańskiego – 74% punktów
 • z języka włoskiego – 69% punktów (do egzaminu przystąpiło 18 osób)


W przypadku języka angielskiego wyraźnie widać, że uczniowie lepiej opanowali umiejętności związane z rozumieniem wypowiedzi (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych) niż z tworzeniem wypowiedzi. Uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego i rosyjskiego najlepiej wykonali zadania w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu, słabiej opanowali umiejętności związane z rozumieniem tekstów pisanych i tworzeniem wypowiedzi. Najsłabiej opanowaną umiejętnością, niezależnie od wybranego języka, było stosowanie środków językowych.

Na poziomie rozszerzonym – w porównaniu z poziomem podstawowym – podstawa programowa w zakresie rozumienia ze słuchu nie określa żadnych dodatkowych umiejętności. Zadania różnią się od tych na poziomie podstawowym długością tekstów, tempem odtwarzanych nagrań oraz wymaganym do ich rozwiązania zakresem środków językowych. Zadanie 1. oparte jest na dwóch różnorodnych tekstach i, podobnie jak na poziomie podstawowym, sprawdzane są w nim różnorodne umiejętności z podstawy programowej.




źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności