aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku

informacje: dla gimnazjalisty

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w dniach 1-3 czerwca 2015 roku.

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło prawie 360 tysięcy spośród 367 308 uczniów III klasy gimnazjum (98%). Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w czerwcu albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Wyniki egzaminu pokazują, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie między innymi z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętności analizy i interpretacji tekstu kultury. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność wyszukiwania i porównywania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku, a z biologii umiejętnością interpretacji i wyjaśniania zależności między organizmami.

Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu; w przypadku języka angielskiego uzyskali najwyższe wyniki za zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych. Dla zdających język włoski najłatwiejsze okazały się zadania z zakresu rozumienia ze słuchu oraz znajomości funkcji językowych. Na poziomie rozszerzonym większość uczniów przystępujących do egzaminu z języka angielskiego, włoskiego i francuskiego najlepiej poradziła sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie tekstów pisanych; zdającym język rosyjski i hiszpański najmniej problemów sprawiły zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu. Zdający język niemiecki w równym stopniu opanowali umiejętności rozumienia tekstów pisanych i rozumienia ze słuchu.

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. W części humanistycznej trudność sprawiły uczniom między innymi zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej oraz zadania dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające oceny prawdziwości przybliżeń dwóch pierwiastków na podstawie podanej informacji, a z chemii – rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. We wszystkich językach obcych nowożytnych (poza językiem włoskim), tak na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, największą trudność sprawiło zdającym poprawne stosowanie środków językowych. W przypadku egzaminu z języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na poziomie rozszerzonym dość dużo trudności przysporzyło zdającym zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.


Krótka charakterystyka poszczególnych arkuszów egzaminacyjnych


Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie


Arkusz standardowy zawierał 25 zadań zamkniętych, w tym 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania, które miały inną formę, np. typu prawda-fałsz oraz na dobieranie.

Część humanistyczna z zakresu języka polskiego

Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się różne ich typy: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie. Zadanie krótkiej odpowiedzi wymagało od gimnazjalistów zajęcia stanowiska i uzasadnienia go w odwołaniu do tekstów Leszka Kołakowskiego i Mirosława Pęczaka, a zadanie rozszerzonej odpowiedzi − napisania opowiadania o podróży, podczas której wydarzyło się coś, co sprawiło, że ktoś stał się sławny.

Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

Arkusz standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i sprawdzał wiadomości i umiejętności z zakresu czterech przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie.

Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki

Arkusz standardowy zawierał 23 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi, a w czterech zadaniach typu prawda-fałsz − ocenić prawdziwość zdań. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania.

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Arkusz standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych.

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

Arkusz standardowy zawierał 20 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego oraz zadań na dobieranie) ujętych w pięć wiązek. Zadania zamknięte sprawdzały rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych. Arkusz zawierał również 10 zadań otwartych z luką, sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych oraz jedno zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musiał stworzyć e-mail.


Średnia zdobyta ilość punktów w poszczególnych częściach:


CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie wymagał od zdających wykazania się umiejętnościami: sytuowania wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w czasie, analizy i interpretacji historycznej, wyszukiwania oraz porównywania informacji pozyskanych z różnych źródeł – tekstów, map, ilustracji, diagramów oraz tablicy genealogicznej. Za rozwiązanie zadań gimnazjaliści uzyskali średnio 64% punktów możliwych do uzyskania.


CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO

Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego gimnazjaliści uzyskali średnio 62% punktów.


CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów przyrodniczych obejmował zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii, sprawdzające między innymi umiejętności poszukiwania, wykorzystania i tworzenia informacji, rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów oraz przeprowadzania doświadczeń i wyciągania wniosków z otrzymanych wyników. Za rozwiązanie zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych uczniowie uzyskali średnio 50% punktów.


CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Z ZAKRESU MATEMATYKI

Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki gimnazjaliści uzyskali średnio 48% punktów możliwych do zdobycia.


CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka po szkole podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli przystąpić również uczniowie, którzy rozpoczęli naukę wybranego języka w gimnazjum.

Uczniowie mogli przystąpić do egzaminu z jednego z języków, których uczyli się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego. Wszystkie arkusze egzaminacyjne miały identyczną formę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za które można było otrzymać taką samą liczbę punktów.


CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym gimnazjaliści uzyskali średnio:
• z języka angielskiego – 67% punktów
• z języka niemieckiego – 57% punktów
• z języka rosyjskiego – 58% punktów
• z języka francuskiego – 74% punktów
• z języka hiszpańskiego – 69% punktów
• z języka włoskiego – 58% punktów.

W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności zdających w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. Analiza wyników pokazuje, że gimnazjaliści przystępujący w tym roku do egzaminu z języka francuskiego i włoskiego w podobnym stopniu opanowali umiejętności we wszystkich czterech obszarach; w przypadku pozostałych czterech języków obserwujemy większe zróżnicowanie wyników uzyskanych w poszczególnych częściach testu.

Gimnazjaliści dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. Zadania te okazały się najłatwiejsze dla uczniów przystępujących do egzaminu z języka francuskiego (średni wynik – 77% punktów), hiszpańskiego (75% punktów), rosyjskiego (68% punktów) i niemieckiego (65% punktów). W przypadku języka angielskiego gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych (średni wynik – 72% punktów). Uczniowie przystępujący do egzaminu z języka włoskiego uzyskali najwyższy średni wynik (59% punktów) zarówno za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, jak i znajomość funkcji językowych.

W arkuszach ze wszystkich języków obcych zadanie 1. składało się z pięciu jednostek sprawdzających różne umiejętności z podstawy programowej w zakresie rozumienia ze słuchu. Dla części gimnazjalistów dużym wyzwaniem okazały się zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu jako całości: określanie głównej myśli tekstu (w języku angielskim i włoskim), określanie kontekstu wypowiedzi (w języku hiszpańskim) oraz określanie intencji nadawcy/autora tekstu (w języku hiszpańskim). W przypadku języka niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego wyniki za zadania sprawdzające te umiejętności były zbliżone do wyników osiągniętych w zadaniach sprawdzających umiejętność znajdowania w tekście określonych informacji.


CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym gimnazjaliści uzyskali średnio:
• z języka angielskiego – 48% punktów
• z języka niemieckiego – 41% punktów
• z języka rosyjskiego – 42% punktów
• z języka francuskiego – 75% punktów
• z języka hiszpańskiego – 64% punktów
• z języka włoskiego – 77% punktów (do egzaminu przystąpiło tylko 13 osób).

W przypadku czterech języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego wyraźnie widać, że uczniowie lepiej opanowali umiejętności związane z rozumieniem wypowiedzi (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych) niż z tworzeniem wypowiedzi. Najsłabiej opanowaną umiejętnością, niezależnie od wybranego języka, jest stosowanie środków językowych.

źródło: CKE
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności