aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Podstawowe informacje o egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2016/2017

informacje: dla gimnazjalisty

Egzamin gimnazjalny odbywa się w dniach 19 kwietnia - 21 kwietnia 2017. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Czę­ści humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z ję­zyka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzo­nym.

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii

c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. języka polskiego – trwa 90 minut
b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.

Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. matematyki – trwa 90 minut
b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:
a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut
b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.

- Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

- Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

- Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

- Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


Egzamin w terminie dodatkowym

• Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym ALBO
b. przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

więcej na stronie CKE »
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności